KRS Fundacji Piotra Reissa 0000376691
Statut

Fundacja została powołana do realizacji następujących celów:

 • upowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej i sportu w społeczeństwie,
 • promowanie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia,
 • wspieranie rozwoju umiejętności sportowych w społeczeństwie,
 • wyszukiwanie i wspieranie utalentowanych sportowców,
 • praca na rzecz profesjonalizacji sportu w Polsce,
 • promowanie współpracy organizacji administracji rządowej i samorządowej z organizacjami zajmującymi się kulturą fizyczną lub sportem,
 • działalność charytatywna.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 • prowadzenie lub finansowanie działalności szkoleniowej w zakresie sportu, w szczególności szkółek, sekcji lub drużyn sportowych,
 • organizowanie, prowadzenie lub finansowanie imprez sportowych lub rekreacyjnych lub zawodów sportowych,
 • organizowanie, prowadzenie lub finansowanie zgrupowań lub obozów szkoleniowych,
 • organizowanie, prowadzenie lub finansowanie zakupu sprzętu sportowego lub urządzeń służących podnoszeniu kwalifikacji sportowych,
 • organizowanie, prowadzenie lub finansowanie działalności służącej zdobyciu lub podniesieniu kwalifikacji trenerskich z dziedziny sportu,
 • organizowanie, prowadzenie lub finansowanie akcji informacyjnych, szkoleniowych, lub kampanii promocyjnych na rzecz promowania aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia,
 • organizowanie, prowadzenie lub finansowanie, sympozjów, seminariów, konferencji lub podobnych wydarzeń, służących propagowaniu profesjonalizacji sportu w Polsce,
 • prowadzenie lub finansowanie działalności wydawniczej,
 • finansowanie działalności naukowej w dziedzinie kultury fizycznej lub sportu
 • współpracę lub organizowanie i utrzymywanie kontaktów z organizacjami zajmującymi się kulturą fizyczną lub sportem,
 • współpracę z organami administracji rządowej lub samorządowej, a także z podmiotami gospodarczymi,
 • fundowanie stypendiów,
 • prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa aukcji, loterii lub zbiórek publicznych,
 • pomoc finansową i rzeczową.
Nadaj barw dziecięcym marzeniom!